Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Zakoni, Pravilnici, Odluke, Neredbe


ZAKONI I PROPISISIGURNOST PLOVIDBE

 • ZAKON - o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 30/21)
 • PRAVILNIK - o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (NN 39/20)
 • ODLUKA - Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (NN 33/20)
 • RJEŠENJE - o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar (NN 33/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 32/20)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe (NN 14/20)
 • ZAKON - o lučkim kapetanijama (NN 118/18)
 • ZAKON - o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka ( NN 108/17, 30/21)
 • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe  (NN 54/17)
 • PRAVILNIK - o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 138/15NN 116/16)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 83/16)
 • PRAVILNIK - o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće (NN 69/16)
 • PRAVILNIK - o dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 29/16)
 • UREDBA - o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (NN 122/15)
 • ODLUKA - o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (NN 76/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 33/15NN 86/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 140/14)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 112/14)
 • PRAVILNIK - o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 5/11)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 38/08)
 • PRAVILNIK - o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 34/97NN 41/99NN 27/00NN 127/05NN 38/08NN 39/11NN 112/14)
 • PRAVILNIK - o službenoj odori službenika i namještenika Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora (NN 110/06)PLOVNI PUTOVI, PLOVIDBA I PELJERENJE

Grafički prikaz klasifikacije morskih područja za putničke brodove i brza putnička plovila koji obavljaju putovanja između luka u Republici Hrvatskoj


NAREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 68/10)

 • PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju ( NN 83/21)
 • NAREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 68/10)
 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA (NN 152/14)
PRAVILNIK - O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POMORSKE KABOTAŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ (NN 56/14)
PRAVILNIK - o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 50/07)
PRAVILNIK - o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 127/05NN 38/08)
PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (NN 125/05NN 126/08)
ZAKON - o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN 48/04)
PRAVILNIK - o oznakama na plovnim putovima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 40/94)
NAREDBA - o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (NN 46/06NN 48/08)
NAREDBA - o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (NN 105/97)


PROPISI - POMORSKO DOBRO I MORSKE LUKE


Međunarodni ugovori

OSTALI PROPISI