Otvori menu pristupačnosti, klikni enter Preskoči do sadržaja, klikni enter Preskoči do navigacije, klikni enter Preskoči do pretraživača, klikni enter
Otvori panel pristupačnosti
Pratite nas na Facebook Pratite nas na Youtube Pratite nas na Instagram Pratite nas na Twitter

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13, 85/15, 69/22, dalje u tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama).

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ”Informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenata, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama.

”Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija” je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

”Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo na korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.


PRAVO NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

”Ponovna uporaba” znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Radi osiguravanja prava na pristup informacijama ravnatelj LUČKE UPRAVE DUBROVNIK donio je odluku kojom je odredio posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Helena Krile imenovana je Službenikom za informiranje.

*Odluka o imenovanju Službenika za informiranje*

Kontakt podaci Službenika za informiranje:

Tel.: 020 313 333
Fax.: 020 418 551
E-mail službenika za informiranje: dpa.helena@portdubrovnik.hr

Službenik za informiranje;
obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama ,obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

O odluci o imenovanju Službenika za informiranje LUČKA UPRAVA DUBROVNIK obavijestila je Povjerenika za informiranje.


NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
LUČKA UPRAVA DUBROVNIK javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama Službeniku za informiranje društva LUČKE UPRAVE DUBROVNIK na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: 020 313 333
putem faksa na broj: 020 418 551
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dpa.helena@portdubrovnik.hr, na obrascu Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
poštom na adresu: LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Obala pape Ivana Pavla II 1, Dubrovnik, na obrascu Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
osobno na adresu: LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Obala pape Ivana Pavla II 1, Dubrovnik, od ponedjeljka do petka od 8-16 sati, na obrascu Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Obrasce zahtjeva preuzmite ovdje:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Korisniku koji je podnio Zahtjev za pristup informacijama, informacija se može dati na jedan od sljedećih načina; neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014, 15/2014, 141/2022, dalje u tekstu: Kriteriji), a na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK ima pravo korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija, u skladu s Kriterijima, a na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Kriteriji su dostupni temeljem sljedeće poveznice ; 
https://www.iusinfo.hr/zakonodavstvo/PR2014B12A231/clanak-1 .