LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

U Republici Hrvatskoj upravljanje lukama razlikuje se s obzirom na karakter luke. Lukama otvorenim za javni promet upravljaju lučke uprave. Formirano je šest lučkih uprava za luke od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te 22 lučke uprave za luke županijskog značaja.  Način upravljanja lukama te organiziranje i struktura lučkih uprava, odnosno hijerarhijski ustroj u koji su uklopljene ovise o razvrstavanju luka s obzirom na njihovu važnost u prometnom i lučkom sustavu Republike Hrvatske, a to je uvjetovano veličinom i vrstom lučkog prometa, stanjem i veličinom lučkih kapaciteta te povezanošću luke s kopnenim zaleđem.


Prema klasifikaciji luka u sklopu formalno – pravnog određenje lučkog sustava Republike Hrvatske, luka Dubrovnik je kategorizirana kao putnička luka otvorena za javni promet, jedna je od šest luka od međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.  Upravljanje ovom lukom izravno je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka. 

Obzirom na zastupljenost pojedinih vrsta prometa, luka Dubrovnik izdvaja se među lukama na hrvatskom dijelu Jadrana svojom orijentacijom na promet cruisera. Kod ostalih jadranskih putničkih, kao što su Split, Šibenik i Zadar, luka izraženija je zastupljenost linijskog prometa. Luke županijskog i lokalnog značaja koje su profilirane u smjeru cruisinga prihvaćaju manje brodove na kružnim putovanjima. Premda je poslovanje luka uređeno je prema istoj formalno – pravnoj pozadini, njihova poslovna orijentacija u smislu vrste prometa uvjetuje organizaciju poslovnog procesa i sadržaj poslovnih aktivnosti, kao i ciljeve koji su postavljeni pred menadžment luke.

Osnivač: Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Osnovni elementi formalne organizacijske strukture lučke uprave određeni Zakonom o ustanovama i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.  
Tijela lučke uprave;
Upravno vijeće
Ravnatelj