Pravo na pristup informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama( NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Lučka uprava Dubrovnik donjela je sljedeće akte:
Lučka uprava Dubrovnik javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
putem telefona na broj: +385 (020 313 333) ;
putem faksa na broj: +385 (020 418515) ;
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dpa.nikola@portdubrovnik.hr
na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
poštom na adresu: padubrovnik@portdubrovnik.hr,  Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; 
osobno na adresu: Obala pape Ivana Pavla II 1, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 8-16 sati.