PRAVILNIK ODREĐIVANJA SIGURNOSNIH MJERA I ZAŠTITE KOD RUKOVANJA OPASNIM TVARIMAPRAVILNIK ZA NABAVU ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO
200.000,00 KUNA ODNOSNO ZA NABAVU RADOVA DO 500.000,00 KUNA
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

PRAVILNIK O ARHIVIRANJU


PRAVILNIK O REDU U LUCI DUBROVNIK - GRUŽ

ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA (NN 56/13)
POMORSKI ZAKONIK (NN 181/04, NN 76/07, NN 146/08)

SIGURNOST PLOVIDBE

PRAVILNIK - o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13)

PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 5/11)

PRAVILNIK - o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 34/97, NN 41/99, NN 27/00, NN 127/05, NN 38/08)

PLOVNI PUTOVI, PLOVIDBA I PELJERENJE

 

NAREDBA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 68/10)

PRAVILNIK - o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 127/05, NN 38/08)

PRAVILNIK - o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (NN 126/08)

ZAKON - o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN 48/04)

PRAVILNIK - o oznakama na plovnim putovima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 40/94)

PRAVILNIK - o pomorskom peljarenju (NN 17/95, NN 39/08)

NAREDBA - o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 22/05)

NAREDBA - o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (NN 46/06)

NAREDBA - o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (NN 105/97)


BROD

UREDBA -  o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 97/13)

NAREDBA -  o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (NN 74/13)

PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 72/13)

ODLUKA - o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu (NN 69/13)

PRAVILNIK - o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 58/13)

ODLUKA - o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)

ODLUKA - o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.) (NN 109/12)

PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (NN 99/12)

NAREDBA - o izmjenama i dopunama Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 80/12)

ODLUKA - o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (NN 88/09)

ODLUKA - o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskoh brodova, pomorska oprema - 2009. (NN 85/09)

PRAVILNIK - o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu (NN 56/00, NN 40/13)

NAREDBA - o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (NN 48/08)

PRAVILNIK - o pomorskoj opremi (NN 3/08)

PRAVILNIK - o uvjetima i načinu obavljanja pokusne vožnje brodova (NN 10/08)

PRAVILNIK - o obavljanju meteorološke  službe na pomorskim brodovima (NN 68/07, NN 96/96)

PRAVILNIK - o istjecanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Rrepublike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (NN 56/00)

PRAVILNIK - o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice (NN 53/91, NN 39/08)